główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2019 - 2020

Warszawa, dnia 31 grudnia 2018 r. Poz. 76

Z A R Z Ą D Z E N I E 

M I N I S T R A Ś R O D O W I S K A [1]

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego „Ujście Warty” na lata 2019 - 2020

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 12 ust. 2 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 2244 i 2340) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się zadania ochronne dla Parku Narodowego „Ujście Warty”, na lata 2019– 2020.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:

1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych  i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) opis sposobów ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik  nr 3 do zarządzenia;

4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową, stanowiące załącznik nr 4 do zarządzenia;

5) ustalenie miejsc udostępnionych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych  i rekreacyjnych z podaniem maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, stanowiące załącznik nr 5 do zarządzenia;

6) wskazanie miejsc do połowu ryb, stanowiące załącznik nr 6 do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

 

MINISTER ŚRODOWISKA

Henryk Kowalczyk

 

   

 

[1] Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).