główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE pn. „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak Sprawy: D.3500.3.2019

 Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 9:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl

 


 

artykuł nr 2

ZAPYTANIE OFERTOWE NADZÓR INWESTORSKI przy realizacji zadania pn.: „Budowa platformy widokowej przy ścieżce przyrodniczej Ptasim szlakiem”. Znak Sprawy: D.3500.3.2019

 Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 31 marca 2020 r. do godz. 9:00 drogą elektroniczną na adres email:

sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: O.3500.13.2017/II.ZP5 pn. przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”.

artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisana w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. do godziny 13:30 „zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 24.01.2020 r. do godziny 13:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.

Otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  24.01.2020 r., o godzinie 13:30.

artykuł nr 5

ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr A.0411.1.2019 pn. : Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021

  1. Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 11 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta – pn. Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021.”  Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 grudnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Sali konferencyjnej w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, na stronie internetowej pod adresem www.pnujsciewarty.4bip.pl w zakładce zamówienia publiczne –przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro oraz każdy wykonawca zostanie powiadomiony e-mailem.