główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: O.3500.13.2017/II.ZP5 pn. przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”.

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisana w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. do godziny 13:30 „zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 24.01.2020 r. do godziny 13:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.

Otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  24.01.2020 r., o godzinie 13:30.

artykuł nr 3

ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr A.0411.1.2019 pn. : Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021

  1. Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 11 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta – pn. Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021.”  Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 grudnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Sali konferencyjnej w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, na stronie internetowej pod adresem www.pnujsciewarty.4bip.pl w zakładce zamówienia publiczne –przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro oraz każdy wykonawca zostanie powiadomiony e-mailem.
artykuł nr 4

Zapytanie ofertowe nr A.222.17.2019 pn. kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Parku Narodowego „Ujście Warty"

Po zmianie

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 13 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta na energię elektryczną dla Parku Narodowego Ujście Warty nie otwierać do godziny 13:30 dnia 13 grudnia 2019 r.”  Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 grudnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Sali konferencyjnej w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca.
artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nr A.222.15.2019 pn.: Usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń należących do Parku Narodowego "Ujście Warty" znajdujących się w Chyrzynie 1 oraz w Witnicy przy ul. Ks. Józefa Bielaka 4.