główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr A.222.17.2019 pn. kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Parku Narodowego „Ujście Warty"

Po zmianie

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  1. Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 13 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta na energię elektryczną dla Parku Narodowego Ujście Warty nie otwierać do godziny 13:30 dnia 13 grudnia 2019 r.”  Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  13 grudnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Sali konferencyjnej w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca.