główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisana w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. do godziny 13:30 „zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 24.01.2020 r. do godziny 13:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.

Otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  24.01.2020 r., o godzinie 13:30.