artykuł nr 1

Zakres działalności

Nadrzędnym celem Parku Narodowego „Ujście Warty” należy zgodnie z ustawą o ochronie przyrody poznanie, zachowanie całości systemów przyrodniczych Parku, wraz z warunkami ich funkcjonowania, oraz odtwarzanie zniekształconych i zanikłych ogniw rodzimej przyrody

W szczególności do zadań Parku należą: ocena aktualnego stanu ochrony przyrody w Parku, określanie potrzeb i kierunków ochrony przyrody oraz wykonywanie tej ochrony na terenie Parku z uwzględnieniem wartości historycznych i kulturowych; udostępnianie Parku do badań naukowych oraz dla potrzeb turystyki; prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej, zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody oraz wykonywanie innych zadań zawartych m.in. w projekcie statutu oraz regulaminie organizacyjnym Parku.