artykuł nr 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Ujście Warty z siedzibą w Chyrzynie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA

z dnia 18 lutego 2013 r.

w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? z siedzibą w Chyrzynie.

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? z siedzibą w Chyrzynie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 3)

Minister Środowiska: M. Korolec

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej ? środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 74 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 31), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 295)

STATUT PARKU NARODOWEGO UJŚCIE WARTY Z SIEDZIBĄ W CHYRZYNIE

§ 1. Park Narodowy Ujście Warty z siedzibą w Chyrzynie, zwany dalej Parkiem, będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:

 1. Zespół do spraw Administracyjnych;
 2. Zespół do spraw Edukacji Przyrodniczej i Udostępniania;
 3. Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;
 4. Zespół do spraw Ochrony Przyrody i Monitoringu;
 5. Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu i Archiwum;
 6. Posterunek Straży Parku;
 7. obwody ochronne:
  a) Słońsk,
  b) Chyrzyno,
  c) Polder Północny Witnica.

§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.

§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.

§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.

§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie