artykuł nr 1

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 lutego 2013 r.w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu Ujście Warty z siedzibą w Chyrzynie

ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ŚRODOWISKAz dnia 18 lutego 2013 r.w sprawie nadania statutu Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? z siedzibą w ChyrzynieNa podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn.zm.2)) zarządza się, co następuje:§ 1. Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? z siedzibą w Chyrzynie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)Minister Środowiska: M. Korolec1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej ? środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa RadyMinistrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493i Nr 284, poz. 1671).2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r.Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 74 Ministra Środowiska z dnia 10 października 2005 r. w sprawie nadaniastatutu Parkowi Narodowemu ?Ujście Warty? (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ z 2006 r. Nr 1, poz. 31), które utraciło moc z dniem31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innychustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).Dziennik Ustaw ? 2 ? Poz. 295Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiskaz dnia 18 lutego 2013 r. (poz. 295)STATUT PARKU NARODOWEGO UJŚCIE WARTY Z SIEDZIBĄ W CHYRZYNIE§ 1. Park Narodowy Ujście Warty z siedzibą w Chyrzynie, zwany dalej Parkiem, będący państwową osobą prawną,działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.)oraz niniejszego statutu.§ 2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowisko pracy:1) Zespół do spraw Administracyjnych;2) Zespół do spraw Edukacji Przyrodniczej i Udostępniania;3) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;4) Zespół do spraw Ochrony Przyrody i Monitoringu;5) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Sekretariatu i Archiwum;6) Posterunek Straży Parku;7) obwody ochronne:a) Słońsk,b) Chyrzyno,c) Polder Północny Witnica.§ 3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym,określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.§ 4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowegooraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.§ 5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnościąParku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.§ 6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie