artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr A.222.12.2020. Przedmiotem zamówienia jest szlaban - dostawa i montaż wraz z kompletem 5 pilotów

Ofertę należy złożyć do dnia 5 sierpnia 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „A.22.12.2020, szlaban – dostawa i montaż – nie otwierać przed dniem 5 sierpnia 2020 godziną 12:15”, bez podawania nadawcy.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Parku Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w dniu 5 sierpnia 2020 o godzinie 12:15

artykuł nr 2

Zapytanie ofertowe nr A.140.1.2020 pn. wykonania usługi szkolenia BHP pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Ofertę należy złożyć do dnia 16 lipca 2020 r. do godz. 12:00 w Sekretariacie Parku Narodowego „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „nr sprawy: A.140.1.2020, szkolenie bhp – nie otwierać przed dniem 16 lipca 2020 godziną 12:15”, bez podawania nadawcy.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Parku Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w dniu 16 lipca 2020 o godzinie 12:15.

W dniu 10.07.2020 dokonano zmianę w zapisach umowy - czcionka niebieska.

 

artykuł nr 3

Zapytanie ofertowe nr A.402.4.2020.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania ochronne pn. usługa polegająca na koszeniu łąk oraz całkowitym zbiorze siana w baloty z terenu Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica i Obwodu Ochronnego Chyrzyno w Parku Narodowym ,,Ujście Warty”.

Oferta /wg. wzoru w załączniku nr 2/w formie pisemnej powinna być przesłana pocztą lub kurierem lub dostarczona osobiście na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do godziny 12:00 dnia 2 lipca 2020 r. W korespondencji powoływać się na tytuł zamówienia tj. „koszenie łąk, znak: A.402.4.2020”.

Otwarcie ofert nastąpi o godzinie 12:30 w dniu 2 lipca 2020 r., w siedzibie dyrekcji Parku w Chyrzynie.

 

artykuł nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE nr D.035.1.2019 pn. zakupu systemu do zliczania turystów na ścieżce przyrodniczej „Ptasim szlakiem”

Ofertę należy złożyć do dnia 24 czerwca 2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Parku w Chyrzynie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sekretariat@pnujsciewarty.gov.pl
 

artykuł nr 5

Zapytanie ofertowe nr A.250.2.2020(dotyczy zamówienia: usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Parku Narodowego „Ujście Warty” - Muzeum.

Uwaga !!!

w załączniku nr 2 (oferta) oraz w załączniku nr 3 par 5 (projekt umowy) w tabeli poz. 7 grudzień - liczba roboczogodzin było 568,00  winna być 576,00 zgodnie z załącznikiem nr 1 

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 11.05.2020 r. do godziny 12:00 „usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony  fizycznej obiektów i mienia – muzeum PNUW”,

na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 11.05.2020 r. do godziny 11:30. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.

Publiczne otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  11.05.2020 o godzinie 12:00 poprzez aplikację ZOOM, link: https://zoom.us/j/94175537383