główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie nr 78 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych dla Parku Narodowego Ujście Warty

Zarządzenie nr 78 Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zadań ochronnych

dla Parku Narodowego Ujście Warty

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220, z póź. Zm.2) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustanawia się zadania ochronne dla Parku Narodowego Ujście Warty, zwanego dalej ?Parkiem?, na 2011- 2013 r.

§ 2. Zadania ochronne, o których mowa w § 1, obejmują:


1) identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, które określa załącznik nr 1 do zarządzenia;
2) opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów, z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia;
3) opis sposobów czynnej ochrony gatunków roślin i zwierząt, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
4) wskazanie obszarów objętych ochroną ścisłą, czynną oraz krajobrazową, które określa załącznik nr 4 do zarządzenia;
5) ustalenie miejsc udostępnianych w celach naukowych, edukacyjnych, turystycznych oraz połowu ryb, z podaniem sposobów ich udostępniania, oraz maksymalnej liczby osób mogących przebywać jednocześnie w tych miejscach, które określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.