główna zawartość

Najnowsze artykuły i aktualizacje

1. Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE nr 2/2020 O PRZETARGU NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY" W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA - przetarg nieograniczony w trybie licytacji ustnej - numer sprawy: A.402.2.2020

Wniosek należy dostarczyć do siedziby Parku Narodowego "Ujście Warty" w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, w terminie do dnia 27 lutego 2020 r., do godziny 15:00. Dzień i szacunkowa godz. rozpoczęcia licytacji 4 kompleks nr 19 - 4 marca 2020 r. 09:00 5 kompleks nr 25 - 4 marca 2020 r. 09:30 6 kompleks nr 43 - 4 marca 2020 r. 10:00

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 14:36

2. Ogłoszenie o przetargach

OGŁOSZENIE nr 1/2020 O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM "UJŚCIE WARTY" W RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA przetarg pisemny nieograniczony - znak sprawy:A.402.1.2020

Ofertę składa się w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca lub przesyła pocztą na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 03 marca 2020 r., do godziny 10:00. W przypadku nadania oferty pocztą za chwilę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do organizatora przetargu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.03.2020 r., o godz. 11:00 w siedzibie Parku Narodowego „Uj...

Utworzony: 2020-02-18 | Zmodyfikowany: 2020-02-18 14:23

3. Zawiadomienie o wyniku postępowania

PROTOKÓŁ O ZAPYTANIE OFERTOWE nr: O.3500.13.2017/II.ZP5 pn. przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Utworzony: 2020-01-29 | Zmodyfikowany: 2020-01-29 09:02

4. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Informacja o wyniku zapytania ofertowego nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Utworzony: 2020-01-24 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 15:01

5. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE NR: O.3500.13.2017/II.ZP5 pn. przeprowadzenie szkolenia z GIS dla 10 pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”.

Utworzony: 2020-01-21 | Zmodyfikowany: 2020-01-24 14:11

6. ogłoszenie dla organów administracji publicznej o zbyciu składników majątku ruchomego

Informacja nr 1/2020 dotycząca zbędnego składnika rzeczowego majątku ruchomego PNUW nieodpłatne przekazanie na rzecz innych jednostek zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.10.2019 r.

Utworzony: 2020-01-23 | Zmodyfikowany: 2020-01-23 15:12

7. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.162.1.2020 dotyczy zamówienia: zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisana w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. do godziny 13:30 „zakup odzieży mundurowej dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, na adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 24.01.2020 r. do godziny 13:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy. Otwarcie ofert zostanie dokonane w dniu 24.01.2020 r., o godzinie 13:30.

Utworzony: 2020-01-16 | Zmodyfikowany: 2020-01-16 13:15

8. Zawiadomienie o wyniku postępowania

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Numer sprawy: A.200.9.2019 pn. Zakup samochodu osobowego typu SUV z napędem 4x4, o napędzie hybrydowym

Utworzony: 2019-11-29 | Zmodyfikowany: 2019-12-23 15:22

9. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku „Dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Parku Narodowego „Ujście Warty”- znak: A.222.17.2019 - protok...

Utworzony: 2019-12-16 | Zmodyfikowany: 2019-12-16 13:12

10. Ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu nr A.200.9.2019 pn. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4, O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM”

Utworzony: 2019-11-14 | Zmodyfikowany: 2019-12-13 15:04

11. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku „Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021”- znak: A.0411.1.2019 - protokół z zapytania ofertowego

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 12:45

12. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr A.222.15.2019 "Usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń należących do Parku Narodowego "Ujście Warty" znajdujących się w Chyrzynie 1 oraz w Witnicy przy ul....

Utworzony: 2019-12-12 | Zmodyfikowany: 2019-12-12 09:58

13. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.17.2019 pn. kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej do nieruchomości Parku Narodowego „Ujście Warty"

Po zmianie V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 13 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta na energię elektryczną dla Parku Narodowego Ujście Warty nie otwierać do godziny 13:30 dnia 13 grudnia 2019 r.” Oferty złożone po tym terminie zostaną odr...

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-10 08:12

14. Ogłoszenie o zamówieniu

ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr A.0411.1.2019 pn. : Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021

Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 11 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta – pn. Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021.” Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2...

Utworzony: 2019-12-03 | Zmodyfikowany: 2019-12-06 14:40

15. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.222.15.2019 pn.: Usługa polegająca na kompleksowym sprzątaniu pomieszczeń należących do Parku Narodowego "Ujście Warty" znajdujących się w Chyrzynie 1 oraz w Witnicy przy ul. Ks. Józefa Bielaka 4.

Utworzony: 2019-11-28 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 14:29

16. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr A.250.1.2019 "Usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Parku Narodowego "Ujście Warty" oraz obsługa ruchu turystycznego"

Utworzony: 2019-12-05 | Zmodyfikowany: 2019-12-05 14:04

17. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o wyniku postępowania zapytania ofertowego nr A.162.4.2019 "Dostawa odzieży mundurowej i odzieży BHP dla pracowników Parku Narodowego "Ujście Warty"

Utworzony: 2019-12-04 | Zmodyfikowany: 2019-12-04 08:48

18. Zawiadomienie o wyniku postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania A.222.14.2019 pn. dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023

Utworzony: 2019-12-02 | Zmodyfikowany: 2019-12-02 14:46

19. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe pn. dostawa odzieży mundurowej i odzieży bhp dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty" znak sprawy: A.162.4.2019

w dniu 26.11.2019 zostały zmienione zapisy w formularzu pn. Zapytanie ofertowe nr A.162.4.2019, i opublikowany na BIP /błąd pisarski/ aktualna treść tj. pkt. III termin wykonania przedmiotu zamówienia Termin wykonania przedmiotu zamówienia: - od 01.01.2020 r. do 31 grudnia 2021 roku, IV. OFERTA I DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA 1. Wykonawca składa ofertę zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego - załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 pn. „Wykaz odzieży dla pracowników PNUW w ...

Utworzony: 2019-11-21 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 09:42

20. Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe nr A.250.1.2019 pn. usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz obsługa ruchu turystycznego

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 04.12.2019 r. do godziny 12:30 „usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia PNUW oraz obsługa ruchu turystycznego”, na adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 04.12.2019 r. do godziny 12:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.

Utworzony: 2019-11-25 | Zmodyfikowany: 2019-11-28 09:36