główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe pn. dostawa odzieży mundurowej i odzieży bhp dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty" znak sprawy: A.162.4.2019

w dniu 26.11.2019 zostały zmienione zapisy w formularzu pn. Zapytanie ofertowe nr A.162.4.2019, i opublikowany na BIP  /błąd pisarski/ aktualna treść tj.
pkt. III termin wykonania przedmiotu zamówienia 
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 
 - od 01.01.2020 r. do 31 grudnia 2021 roku, 
IV. OFERTA I DOKUMENTY, KTÓRE SKŁADA WYKONAWCA
1.  Wykonawca składa ofertę zgodnie ze wzorem załączonym do zapytania ofertowego - załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 pn. „Wykaz odzieży dla pracowników PNUW w 2020-2021  OFERTA”.
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.  Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisana w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 03.12.2019 r. do godziny 13:30 „dostawa odzieży mundurowej i odzieży bhp dla pracowników Parku Narodowego „Ujście Warty”, na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 03.12.2019 r. do godziny 13:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.
2.  Otwarcie ofert  zostanie  dokonane  w dniu  03.12.2019 o godzinie 13:30.

W dniu 25.11.2019 dołączono załącznik nr 5 dot. informacji o RODO.