główna zawartość
artykuł nr 1

Zapytanie ofertowe nr A.250.1.2019 pn. usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów i mienia Parku Narodowego „Ujście Warty” oraz obsługa ruchu turystycznego

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób: nie otwierać przed dniem 04.12.2019 r. do godziny 12:30 „usługa ochrony w formie bezpośredniej ochrony  fizycznej obiektów i mienia PNUW oraz obsługa ruchu turystycznego”, na  adres: Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca do dnia 04.12.2019 r. do godziny 12:00. Kopertę należy opisać bez ujawnienia nadawcy.