główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu pn. dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji do obiektów Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023 znak sprawy: A.222.14.2019

artykuł nr 2

Ogłoszenie o zamówieniu nr A.200.9.2019 pn. ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU SUV Z NAPĘDEM 4X4, O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM”

artykuł nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: A.240.4.2019 pn. „sukcesywny zakup paliw tj. benzyny bezołowiowej i oleju napędowego do pojazdów i maszyn dla Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2023”

artykuł nr 4

PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO...

UWAGA z dn. 06.09.2019: Uzupełniono dokumentację o Instalację Centralnego Ogrzewania i Ciepła Technologicznego i Wentylacji MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Miejsce i termin składania oferty: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1; 6-113 Górzyca, Sekretariat 2. Termin: do 16.09.2019 r., godz. 12:00 O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Parku Narodowego „Ujście Warty”, potwierdzona przez osobę uprawnioną. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. ...

artykuł nr 5

Przetarg nieograniczony nr A.3500.1.2018 pn. Wykonanie...

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl w terminie do dnia 26 lipca 2019 roku, godz. 09.00 Otwarcie ofert nastąpi w Parku Narodowym „Ujście Warty”, Sala Konferencyjna, Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca, w terminie 26 lipca 2019 roku, godz. 13.00 W dniu 3 lipca 2019 r. przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 126-308305 pn. „Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scena...