główna zawartość
artykuł nr 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N. BUDOWA BUDYNKU GOSPODARCZEGO...

UWAGA z dn. 06.09.2019: Uzupełniono dokumentację o Instalację Centralnego Ogrzewania i Ciepła Technologicznego i Wentylacji MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Miejsce i termin składania oferty: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1; 6-113 Górzyca, Sekretariat 2. Termin: do 16.09.2019 r., godz. 12:00 O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina jej wpływu do Parku Narodowego „Ujście Warty”, potwierdzona przez osobę uprawnioną. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT. ...

artykuł nr 2

Przetarg nieograniczony nr A.3500.1.2018 pn. Wykonanie...

Ofertę należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl w terminie do dnia 26 lipca 2019 roku, godz. 09.00 Otwarcie ofert nastąpi w Parku Narodowym „Ujście Warty”, Sala Konferencyjna, Chyrzyno 1; 69-113 Górzyca, w terminie 26 lipca 2019 roku, godz. 13.00 W dniu 3 lipca 2019 r. przesłano Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmianę ogłoszenia o zamówieniu nr 2019/S 126-308305 pn. „Wykonanie wystaw i wyposażenia wnętrz oraz wykonanie szczegółowych scena...

artykuł nr 3

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym O.3500.13.217/II.ZP.3 pn. Kontrola jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POIS.02.04.00-00-00-0006/18 - Etap 2 -pozyskanie danych, Etap 3- analizy danych

Termin składania ofert upływa dnia 07.06.2019 r. o godzinie 8:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 07.06.2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca

artykuł nr 4

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym O.3500.13.217/II.ZP.3 pn. Kontroli jakości danych teledetekcyjnych archiwalnych i aktualnych, pozyskanych przez wykonawcę usług teledetekcyjnych do projektu POIS.02.04.00-00-00-0006/18 - Etap 2 pozyskanie danych, Etap 3 analizy danych

Termin składania ofert upływa dnia 17.05.2019 r. o godzinie 8:00

Otwarcie ofert nastąpi dnia: 17.05.2019 o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca

artykuł nr 5

OGŁOSZENIE nr 6/2019 O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA WYKONYWANIE ZADAŃ OCHRONNYCH W PARKU NARODOWYM UJŚCIE WARTYW RAMACH DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Uwaga!!!

W dniu 18 marca 2019 została dołączona odpowiedź na pytanie jednego z uczestników przetargów pn. "pytanie_odpowiedź 18 marca 2019"

Dyrekcja Parku Narodowego „Ujście Warty” informuje, że w ogłoszeniu nr 6/2019 opublikowane w dniu 8 marca 2019 r. wyjaśnia, że w ocenie doświadczenie określone w pkt. III ppkt. 2 w tabeli oraz w pkt. 6 ppkt. b. formularzu ofertowym wkradł się błąd i będą honorowane lata wykonywane wypas a także wykonywane zadania ochronne na terenach parków narodowych zgodnie zapisem w tytule tego punktu,  „doświadczenie uczestnika przetargu /DUP/ w latach w wykonywaniu wypasu/zadań ochronnych/ na terenach parków narodowych

Dokonać wpłaty kwoty wadium w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, odpowiednio dla właściwego kompleksu wskazanego w złożonej ofercie:

przelewem do dnia 19 marca 2019 r., na rachunek bankowy Parku Narodowego „Ujście Warty” w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Zielona Góra nr
87 1130 1222 0030 2047 8690 0001. W tytule przelewu należy wpisać: „wadium-przetarg nr……..”, terminem wpłaty wadium jest data wpływu środków na rachunek bankowy Parku.

lub

gotówką w kasie Parku Narodowego "Ujście Warty", adres siedziby; Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w wysokości wskazanej w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu, odpowiednio dla właściwego kompleksu, w terminie od 14 marca 2019 r. do 19 marca 2019 r. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-13.00.

Wpłaty przyjmowane są wyłącznie we wskazanych godzinach. W celu usprawnienia przepływu środków pieniężnych zaleca się dokonywanie wpłaty i zwrot wadium w formie przelewu.

Złożyć pisemną ofertę,  osobno dla każdego kompleksu, o który ubiega się uczestnik przetargu, zgodnie z poniższą instrukcją:

uczestnik lub uczestnicy przetargu  składają ofertę wyłącznie według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia o przetargu, uzupełniając wszystkie  puste pola danymi potrzebnymi do zbadania i oceny oferty.

ofertę składa się w sekretariacie siedziby Parku Narodowego „Ujście Warty” pod adresem Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca  lub przesyła pocztą na adres: Park Narodowy „Ujście Warty”, Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca w terminie do dnia 25 marca 2019 r., do godziny 10:00. W przypadku nadania oferty pocztą za chwilę złożenia oferty uważa się datę wpływu przesyłki do organizatora przetargu.