główna zawartość
artykuł nr 1

ZAPYTANIE OFERTOWE nr nr A.0411.1.2019 pn. : Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021

  1. Ofertę należy składać wyłącznie w wersji papierowej do 11 grudnia 2019 r. do godziny 13:00 na adres Park Narodowy „Ujście Warty” Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca. Na kopercie należy umieścić następujące zapisy: nazwa i adres Zamawiającego wraz z dopiskiem „oferta – pn. Kompleksowa obsługa informatyczna Parku Narodowego „Ujście Warty” w latach 2020 -2021.”  Oferty złożone po tym terminie zostaną odrzucone.
  2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  11 grudnia 2019 r. o godzinie 13:30 w Sali konferencyjnej w Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie Chyrzynie 1, 69-113 Górzyca, na stronie internetowej pod adresem www.pnujsciewarty.4bip.pl w zakładce zamówienia publiczne –przetargi, konkursy poniżej 30 000 euro oraz każdy wykonawca zostanie powiadomiony e-mailem.