Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Park Narodowy "Ujście Warty" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Parku Narodowego "Ujście Warty".

Data publikacji strony internetowej: 2006-07-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-25.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów wiele plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. Wśród opublikowanych grafik niektóre nie posiadają poprawnych opisów alternatywnych. Grafikom dekoracyjnym brakuje oznaczenia roli prezentacyjnej. Na niektórych podstronach występują udawane listy - będą one sukcesywnie poprawiane. Kody szablonu wizualizacji zawierają szereg błędów m.in. puste linki/przyciski, nieprecyzyjne opisy linków (np. 1, 2, 3), linki z efektem jąkania, błędne wartości atrybutów odczytywanych przez czytniki ekranu, zaburzoną nawigację (dla okna przeglądarki internetowej mniejszej niż 768 pikseli).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-04-28.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Skudynowski, roman.skudynowski@pnujsciewarty.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 609 226 863. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek dyrekcji Parku Narodowego „Ujście Warty” - Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca

Siedziba Parku i ośrodek edukacyjny - Siedziba Parku Narodowego „Ujście Warty” i jednocześnie ośrodek edukacyjny mieszczą się w Chyrzynie. Jest to osada przy drodze krajowej nr 22, około 3 km od Kostrzyna nad Odrą. Dojazd do Chyrzyna jest możliwy wyłącznie komunikacją prywatną. Nie prowadzi do niego z Kostrzyna ścieżka rowerowa ani chodnik. Przy wjeździe do Chyrzyna znajduje się parking – obecnie nie ma tam wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych (w przygotowaniu). Z parkingu, osoby poruszające się na wózkach, mogą podjechać do wejścia podjazdem, okrążającym budynek z lewej strony. Sam budynek nie ma przystosowań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach możliwe jest przy pomocy osób trzecich, np. pracowników Parku - trzeba ręcznie otworzyć drugie skrzydło drzwi wejściowych. Po wejściu do budynku, do sekretariatu prowadzą drzwi po prawej stronie. Na wprost wejścia, na ścianie, jest zawieszona tyflografika z mapą Parku. Drzwi w lewo prowadzą na holl i stąd do sali dydaktycznej. Jest możliwość wjazdu wózkami na salę. W budynku toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Przejście do piwnic (sale edukacyjne) oraz do biur na piętrze jest możliwe wyłącznie schodami. Brak wind i innych dostosowań dla niepełnosprawnych, w tym podjazdów, platform, informacji głosowych.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

Przyrodniczy Ogród Zmysłów – ogródek dydaktyczny w Chyrzynie.

Dojście do Ogrodu z parkingu przy siedzibie Parku. Dojazd dla osób na wózkach jest możliwy wjazdem dla samochodów służbowych.

Przyrodniczy Ogród Zmysłów jest częściowo przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami.

Ścieżki w Ogródku są wyłożone mineralnym podłożem umożliwiającym przejazd dla osób na wózkach inwalidzkich. Jeden z przystanków: „Ogród Zmysłów” – ma specjalny tunel i poręcze, dzięki którym można oglądać zasadzone tam rośliny na wysokości wzroku.

Część tablic w Ogrodzie ma napisy w języku Braille’a, nie ma jednak przygotowanych dojść prowadzących osoby niewidome pomiędzy poszczególnymi przystankami.

Ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne na terenie Parku nie mają specjalnych przystosowań dla osób niepełnosprawnych.

Po ścieżkach i szlakach Parku można się poruszać z psem asystującym.

Sposób udostępniania poszczególnych ścieżek jest oznaczony czytelnymi piktogramami.

Na terenie Parku są umieszczone dwie toalety dla osób niepełnosprawnych:

  1. Miejsce postojowe przy ścieżce przyrodniczej „Ptasim Szlakiem”
  2. Miejsce postojowe „Czarnowska Górka”.

Siedziba konserwatora Obwodu Ochronnego Polder Północny - Witnica przy ul. Ks.J.Bielaka 4, 66-460 Witnica

Biuro mieści się w Witnicy, przy ul. Ks. J. Bielaka 4. Budynek nie ma żadnych przystosowań architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą schody. Nie ma podjazdu, rampy, informacji głosowych ani innych usprawnień.

Nie ma ograniczeń dotyczących wstępu do budynku z psem asystującym.

Nasz serwis BIP został zaprojektowany zgodnie ze standardem WCAG 2.1 tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji ( test).

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML5
  • WCAG 2.1 (minimum AA)

Serwis spełnia wszelkie normy Europejskie zawarte w dokumentach:

Unii Europejskiej:

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006 r.
  • Inicjatywa i2010
  • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/2102 z dnia 26 października 2016 r.

ONZ: Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki. jak i wyłącznie samej klawiatury (przy użyciu klawiszy Tab , Shift + Tab , Enter i strzałek kierunkowych)

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

  • Zmiana wielkości czcionki,
  • Zmiana odstępów w tekście (między znakami, słowami, liniami),
  • Zmiana kontrastu.

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

certyfikat dostępności Jednostka Bez Barier

Certyfikat przyznany w następstwie przeprowadzonego audytu *) potwierdza wysoki stopień dostępności cyfrowej serwisu BIP dla osób niepełnosprawnych: niedowidzących oraz niewidomych i ociemniałych, a także osób z innymi typami niepełnosprawności (ruchowymi, słuchowymi, poznawczymi).


*) Niniejszy Certyfikat „Jednostka Bez Barier” potwierdza zgodność aplikacji (systemu strony BIP) z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, a także ze standardem WCAG 2.1 (na poziomie minimum AA). Nie informuje o poziomie dostępności wszystkich treści publikowanych przez: Park Narodowy "UJŚCIE WARTY".