artykuł nr 1

MAJĄTEK PARKU NARODOWEGO UJŚCIE WARTY

Majątek

 

Stan aktywów trwałych Parku Narodowego Ujście Warty w wartości bilansowej wg stanu na dzień 31.12.2012 r. wynosił  6 113 875,17zł